Konfigurace modulu

From Spirit System Manual
Revision as of 14:12, 10 December 2018 by FuzzyBot (Talk | contribs) (Updating to match new version of source page)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Other languages:
čeština • ‎Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎русский

1 Podpora modulu GeoLink

GeoLink je podporován od verze firmware 2.5. Pro využití funkcí, které poskytuje, je nejprve nezbytné jej povolit v programu Spirit Settings - karta Obecné. Poté uložte nastavení a následně znovu připojte napájení.

2 Kalibrace kompasu

Každý modul GeoLink byl před odesláním zkalibrován a otestován. Pro správné fungovaní je pouze nezbytné, aby uživatel provedl kalibraci kompasu. Kompas je klíčový pro zjištění úhlu, v jakém je model natočen vůči zemi. Kompas snímá magnetické pole země a díky tomu může ziskat potřebné údaje kdykoli během letu. Naneštěstí se magnetické pole liší v závislosti na dané oblasti. Pokud bude model létat mimo Českou republiku, je nezbytné provést novou kalibraci kompasu. Modul je továrně zkalibrován pro oblast České republiky.

2.1 Prověření

Pro zjištění správné kalibrace modulu spusťte aplikaci Spirit Settings a okno nastavení GeoLink. Na kartě Informace je zobrazený aktuální úhel.

Natočte model nebo pouze GeoLink na SEVER jak nejpřesněji je to možné tak, že směr letu bude znázorňovat šipku kompasu. Nejlépe porovnávejte s analogovým kompasem.

DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že při čtení úhlu natočení z programu bude model přesně rovnoběžně s horizontem. To znamená, že při pohledu v kartě Modul bude odchylka 0°. Protože některé modely jako např. SAB Goblin, MSH Protos jsou mechanicky nakloněné, je nezbytné nejprve model naklonit tak, aby zde byla nulová odchylka.

Je-li model nasměrován na Sever, měl by být úhel 90 +/- 4°. Zobrazená hodnota by měla být v toleranci.

Info.png Doporučujeme nevyužívat chytré zařízení pro porovnání úhlu kompasu. To proto, že tyto zařízení často nemají kompas zkalibrován vůbec. Analogový kompas je proto nejvhodnější pro srovnávací test.

2.2 Zvláštní chování

Nesprávná kalibrace kompasu se projeví tak, že funkce jako Bezpečná oblast, Návrat domů a Držení pozice nebudou fungovat přesně. Např. po aktivaci funkce Návrat domů model může dosáhnout domovské polohy, avšak bude namísto stabilního visu provádět manévry podobné kroužení. Čím větší je okruh, ve kterém krouží, tím více se naměřený úhel kompasu odchyluje od správné hodnoty. Pokud se tento jev objevuje vždy, znamená to, že je nezbytné provést kalibraci kompasu.

2.3 Kalibrace kompasu

Pro provedení kalibrace je nezbytné v programu Spirit Settings - GeoLink - Modul kliknout na tlačítko Požadavek kalibrace. Poté odpojte napájení a USB interface z jednotky.

 1. Během následujícího připojení modelu k napájení proběhne série blikání stavové LED modulu (3x za sebou).
 2. Stavová LED bude dále indikovat stav kalibrace. Začněte pohybovat s modulem (přip. celým modelem) ve všech možných směrech tak, že model opíše tvar koule. Jakékoli další probliknutí LED znamená, že modul obdržel nová kalibrační data.
 3. Otáčejte s modulem tak dlouho, dokud nezačne stavova LED periodicky blikat. V této chvíli je kalibrace dokončena a modul je připraven k použití.

Info.png Pro modely helikoptér třídy 600+ doporučujeme provádět kalibraci, není-li GeoLink připevněn na modelu. Kalibrace se bude provádět jednodušeji.
Info.png Proces kalibrace je nejlepší provádět přímo v oblasti, kde model bude létat.

Warning.png Proces kalibrace nelze dokončit předčasně. Pokud je odpojeno napájení v procesu kalibraci, začne při dalším připojení napájení celý proces znovu.


3 Konfigurace funkcí

Nejprve se musí pilot rozhodnout, které funkce modulu bude využívat. Více podrobností o jejich fungování naleznete v na stránce Funkce. Pilot může aktivovat i několik funkcí najednou.

Zaškrtnutí se povolí na kartě Funkce v okně GeoLink daná funkce, která se bude využívat. Po povolení se zpřístupní také konfigurace parametrů, které jsou u ni dostupné. Lze tak přizpůsobit chování dle požadavků pilota.

3.1 Aktivace

Pro ověření, zda se vybrané funkce opravdu aktivují je možné v zjistit aktuální stav v kartě Funkce. Jakmile se daná funkce aktivuje bude viditelný stav AKTIVNI. V opačném případě Neaktivní

Warning.png Z bezpečnostních důvodu doporučujeme neaktivovat jakoukoli funkci GeoLink, dokud není model v dostatečné letové výšce.


3.1.1 Stabi funkce

Ve výchozí konfiguraci jsou všechny povolené funkce GeoLink modulu aktivní ihned, jakmile je aktivní Stabi funkce. Např. pokud se aktivuje režim Koaxiál nebo Záchranný režim, je tímto aktivována i povolená funkce GeoLink a rozšiřuje tak dané funkce. Doporučujeme nastavit parametr Stabi/Funkce na režim Koaxiál pro funkce Bezpečná zóna, Návrat domů a Držení pozice.

3.1.2 Přiřazený kanál GeoLink

Alternativně lze pro aktivování funkcí využít jakýkoli volný kanál. Přiřazení je možné provést v okně Obecné/Kanály - na pravé straně okna lze zvolit funkci. (např. F: Návrat domů). Poté k dané funkci zvolte kanál, kterým se má aktivovat. Pro funkce GeoLink mohou být použity také identické kanály.

Geolink-channels.png

4 Bezpečná zóna

Pro povolení funkce zaškrtněte dané políčko v okně GeoLink, karta Funkce.

Geolink-geofence.png

4.1 Použití

Funkce může být aktivována ve kterémkoli okamžiku povelem z vysílače. Je pouze důležité se rozhodnout, jakým způsobem bude aktivována. Na výběr jsou dva způsoby.

 1. Aktivace pomocí Stabi funkce - v tomto případě se Bezpečná zóna aktivuje při aktivaci Stabi funkce. Není nutné již přiřazovat jakýkoli jiný kanál nebo přepínač. Tzn. bude v provozu v době, kdy bude aktivní např. režim Stabilizace.
 2. Aktivace pomocí přiřazeného kanálu GeoLink - v okně Obecné/Kanály je nezbytné provést přiřazení funkce F: GeoLink Bezp. zóna na volný kanál.


Info.png Ujistěte se, že je oblast bezpečné zóny nastavena.

4.2 Režimy

Je-li funkce Bezpečná zóna aktivována přiřazeným kanálem GeoLink, je zde možnost využít 3-polohový přepínač. Pomocí něj lze také programovat novou bezpečnou zónu. V okně Kanály budou viditelné stavy v řádku Funkce jako Aktivní (1), Neaktivní nebo Aktivní (2) což odpovídá hodnotám kanálu 100%, 0% a -100%.

Zobrazí-li se Aktivní (1), znamená to, že se aktivovala funkce Bezpečná zóna. Pokud model překročí vytyčenou oblast, začne se vracet zpět a zůstane viset uprostřed oblasti. Následným aktivováním funkce může pilot pokračovat v letu.

Pokud se zobrazí Aktivní (2), pak je jednotka v režimu programování nové oblasti bezpečné zóny. Předchozí oblast bude tímto přepsána za novou - nová pozice bude ta, kde se model právě nachází. Programování není možné, pokud model létá nebo nemá dobrý satelitní signál.

4.3 Programování bezpečné zóny

Novou bezp. zónu je možné naprogramovat pomocí programu Spirit Settings výběrem bodu v kartě Mapa. Příp. je možné využít přiřazeného kanálu GeoLink k naprogramování i bez samotného počítače - např. kdykoli na letišti.

Pokud je přiřazen kanál GeoLink, je nutné přepnout stav funkce na Aktivní (2) po dobu alespoň 2 sekund. Stavová LED jednotky Spirit zhasne a po uplynutí této doby dojde k přeprogramování jednoho bodu bezpečné zóny. Pilot však musí naprogramovat dva body, které určí čtvercovou plochu pomocí dvou bodů diagonálně. K nastavení obou bodů je zapotřebí opětovné spuštění programování kanálem vysílače. Určením bodů uhlopříčky se vypočítají ostatní body čtvercové plochy. Po nastavení prvního bodu zůstane stavová LED jednotky zhasnutá. Jakmile dojde k úspěšnému nastavení druhého bodu, stavová LED se rozsvítí. Tímto je signalizován úspěch. Nové nastavení je ihned uplatněno.


5 Výškové omezení

Pro povolení funkce zaškrtněte dané políčko v okně GeoLink, karta Funkce.

Geolink-alt.png

5.1 Použití

Funkce může být aktivována ve kterémkoli okamžiku povelem z vysílače. Je pouze důležité se rozhodnout, jakým způsobem bude aktivována. Na výběr jsou dva způsoby.

 1. Aktivace pomocí Stabi funkce - v tomto případě se Výškové omezení aktivuje při aktivaci Stabi funkce. Není nutné již přiřazovat jakýkoli jiný kanál nebo přepínač. Tzn. bude v provozu v době, kdy bude aktivní např. režim Stabilizace.
 2. Aktivace pomocí přiřazeného kanálu GeoLink - v okně Obecné/Kanály je nezbytné provést přiřazení funkce F: GeoLink Výškové omezení na volný kanál.

5.1.1 Akcelerace sepnutí

Tento parametr je klíčový pro včasnou aktivaci záchranného režimu, přibližuje-li se model k zemi. Čím rychlejší je klesání, tím rychleji se aktivuje záchranný režim. To znamená, že se může záchranný režim aktivovat ještě před dosažením nastaveného minimálního limitu. Model má tak více času pro zastavení. Pokud model klesá pozvolna, pak nastane aktivace na nastavené výškové hladině.

6 Návrat domů

Pro povolení funkce zaškrtněte dané políčko v okně GeoLink, karta Funkce.

Geolink-rth.png

6.1 Použití

Funkce může být aktivována ve kterémkoli okamžiku povelem z vysílače. Je pouze důležité se rozhodnout, jakým způsobem bude aktivována. Na výběr jsou dva způsoby.

 1. Aktivace pomocí Stabi funkce - v tomto případě se Návrat domů aktivuje při aktivaci Stabi funkce. Není nutné již přiřazovat jakýkoli jiný kanál nebo přepínač. Tzn. bude v provozu v době, kdy bude aktivní např. režim Stabilizace.
 2. Aktivace pomocí přiřazeného kanálu GeoLink - v okně Obecné/Kanály je nezbytné provést přiřazení funkce F: GeoLink Návrat domů na volný kanál.

Info.png Ujistěte se, že je nakonfigurována domovská pozice v kartě Mapa.

6.2 Režimy

Je-li funkce Návrat domů aktivována přiřazeným kanálem GeoLink, je zde možnost využít 3-polohový přepínač. Pomocí něj lze také programovat novou domovskou pozici. V okně Kanály budou viditelné stavy v řádku Funkce jako Aktivní (1), Neaktivní nebo Aktivní (2) což odpovídá hodnotám kanálu 100%, 0% a -100%.

Zobrazí-li se Aktivní (1), znamená to, že se aktivovala funkce Návrat domů a model se začne pohybovat směrem k naprogramovanému bodu.

Pokud se zobrazí Aktivní (2), pak je jednotka v režimu programování nové domovské pozice. Předchozí pozice bude tímto přepsána za novou - nová pozice bude ta, kde se model právě nachází. Programování není možné, pokud model létá nebo nemá dobrý satelitní signál.

6.3 Nová domovská pozice

Novou domovskou pozici je možné naprogramovat pomocí programu Spirit Settings výběrem bodu v kartě Mapa. Příp. je možné využít přiřazeného kanálu GeoLink k naprogramování i bez samotného počítače - např. kdykoli na letišti.

Pokud je přiřazen kanál GeoLink, je nutné přepnout stav funkce na Aktivní (2) po dobu alespoň 2 sekund. Po tuto dobu se stavová LED jednotky Spirit zhasne a po uplynutí této doby se rozsvítí. V této chvíli dojde také k přeprogramování domovské pozice.

7 Auto Landing

To enable this feature it is required to tick the CheckBox in the GeoLink window/Aid tab.

Geolink-land.png

7.1 Usage

The feature can be engaged at any given time by a command from your radio. It is important to decide in which way the feature can be engaged as there are two options.

 1. To engage with Stabi function - in this case the feature is engaged when programmed Stabi function is engaged. This mean you do not need to assign any other switch than when used for e.g. Stabilisation mode
 2. To engage with assigned GeoLink channel - it is required to assign F: GeoLink Auto Landing function in the General/Channels to an available channel.


8 Držení pozice

Pro povolení funkce zaškrtněte dané políčko v okně GeoLink, karta Funkce.

Geolink-hold.png

8.1 Použití

Funkce může být aktivována ve kterémkoli okamžiku povelem z vysílače. Je pouze důležité se rozhodnout, jakým způsobem bude aktivována. Na výběr jsou dva způsoby.

 1. Aktivace pomocí Stabi funkce - v tomto případě se Držení pozice aktivuje při aktivaci Stabi funkce. Není nutné již přiřazovat jakýkoli jiný kanál nebo přepínač. Tzn. bude v provozu v době, kdy bude aktivní např. režim Stabilizace.
 2. Aktivace pomocí přiřazeného kanálu GeoLink - v okně Obecné/Kanály je nezbytné provést přiřazení funkce F: GeoLink Držení pozice na volný kanál.


9 Držení výšky

Pro povolení funkce zaškrtněte dané políčko v okně GeoLink, karta Funkce.

Geolink-ahold.png

9.1 Použití

Funkce může být aktivována ve kterémkoli okamžiku povelem z vysílače. Je pouze důležité se rozhodnout, jakým způsobem bude aktivována. Na výběr jsou dva způsoby.

 1. Aktivace pomocí Stabi funkce - v tomto případě se Držení výšky aktivuje při aktivaci Stabi funkce. Není nutné již přiřazovat jakýkoli jiný kanál nebo přepínač. Tzn. bude v provozu v době, kdy bude aktivní např. režim Stabilizace.
 2. Aktivace pomocí přiřazeného kanálu GeoLink - v okně Obecné/Kanály je nezbytné provést přiřazení funkce F: GeoLink Držení výšky na volný kanál.

9.2 Režimy

Je-li funkce Držení výšky aktivována přiřazeným kanálem GeoLink, je zde možnost využít 3-polohový přepínač. Pomocí něj lze příp. vypnout řízení kolektivu pákou vysílače. V okně Kanály budou viditelné stavy v řádku Funkce jako Aktivní (1), Neaktivní nebo Aktivní (2) což odpovídá hodnotám kanálu 100%, 0% a -100%.

Je-li zobrazeno Aktivní (1), znamená to, že model bude udržovat výšku, ve které se funkce aktivovala. Pilot může stále řídit kolektiv, avšak v omezeném rozsahu. Odezva kolektivu bude pomalejší, než v běžném letovém režimu.

Je-li zobrazeno Aktivní (2), znamená to, že model bude udržovat výšku, ve které se funkce aktivovala. Pilot nebude však moci řídit kolektiv. Změny na páce kolektivu se tedy nijak neprojeví - kolektiv se mění automaticky tak, aby byla udržena požadovaná výška.

10 Zisk korekce

Funkce modulu GeoLink provádí určité pohyby modelu pro dosažení požadované pozice. Tyto pohyby jsou malé korekce, které se odvíjí od vlastnosti každého modelu. Pro velmi agilní modely mohou být korekce menší, zatímco pro těžké a větší modely může být vhodnější větší korekce. Sníží se tak čas potřebný pro dosažení pozice.

10.1 Zisk pozice

Zisk pozice ovlivňuje funkce Bezpečná zóna, Návrat domů a Držení pozice. Pokud se aktivuje např. funkce Návrat domů a čas potřebný pro návrat na domovskou pozici je příliš dlouhý, je nezbytné zvýšit zisk pozice. Příliš vysoký zisk má za následek příliš viditelné korekce i když samotný model visí na jednom místě.

10.2 Zisk výšky

Zisk výšky ovlivňuje funkce jako je Výškové omezení nebo Držení pozice.