Revision history of "Translations:Configuration/451/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:19, 25 July 2019Admin (Talk | contribs). . (439 bytes) (+439). . (Created page with "'''Mikro helikoptéry a µSpirit:''' V případě, že je vrtulka řízena samostatným motorkem lze zlepšit chování nastavením hodnoty parametru ''Nízké otáčky''. Tí...")