Revision history of "Translations:Configuration/455/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:30, 25 July 2019Admin (Talk | contribs). . (312 bytes) (+312). . (Created page with "Pro spalovací helikoptéry nastavte hodnotu tak, že je karburátor motoru zcela otevřený, avšak těsně před uzavřením. Nejlepší je prověřit karburátor opticky ta...")