Revision history of "Translations:Configuration/457/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:37, 25 July 2019Admin (Talk | contribs). . (187 bytes) (+187). . (Created page with "Aktivovaná funkce modulu GeoLink nepracuje správně. Doporučujeme provést opětovnou kalibraci kompasu. Ujistěte se, že v blízkosti modulu není motor, serva ani jakék...")