Revision history of "Translations:Configuration/459/cs"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:45, 25 July 2019Admin (Talk | contribs). . (238 bytes) (+238). . (Created page with "Komunikace s modulem GeoLink vykazuje ztráty. Prověřte propojku mezi modulem GeoLink a jednotkou Spirit. Ujistěte se, že nevznikají elektrostatické výboje z řemínku,...")