Revision history of "Translations:TelMe Telemetry/6/hu"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:27, 2 September 2020PSzakra (Talk | contribs). . (153 bytes) (+153). . (Created page with "A Telem KONTRONIK v2 kábel 5 tűs JST csatlakozóját csatlakoztatni kell az ESC-hez. A Kontronik KOSMIK esetén a középen lévő aljzatot használja.")